01
100 ที่เที่ยวสุดฮิต
  • งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

นอนอาบแสงริมหาด

เที่ยวน้ำตกดังที่แสนชื่นใจ

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

ที่พักสุดเก๋

ประเพณีขี่ช้างบวชนาค
บริเวณศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง
บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
พิธีอุปสมบทหมู่แสนยิ่งใหญ่ของชาวกูย
ซึ่งมีชีวิตผูกพันกับช้างมายาวนาน ชม
ขบวนแห่นาคบนหลังช้าง โดยนาคจะแต่ง
กายด้วยเสื้อสีขาวนุ่งผ้าไหม และสวม
ชฎา นั่งบนช้างที่เขียนหน้าตาอย่าง
สวยงามเป็นประเพณีสืบทอดมากว่า
100 ปี จัดในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ
เดือน 6 ของทุกปี ณ ศุนย์คชศึกษา
หมู่บ้านช้างบ้านกลาง

01

ประเพณีบุญบั้งไฟ
บริเวณสวนสาธารณะพญาแคน
อ.เมือง จ.ยโสธร

ประเพณีอันโด่งดังของจังหวัดยโสธร
ผูกพันกับนิทานพื้นบ้านเรื่องท้าวผาแดง
กับนางไอ่ และเรื่องราวระหว่างพญานาค
คันคาก กับพญาแถน ซึ่งเชื่อว่าการ
จุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถน จะทำให้ฝน
ตกต้องตามฤดูกาล จัดเป็นประจำทุกปี
ในวันสุดสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
พฤษภาคม

02

03

ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน
วัดโพนชัย และที่ว่าการอำเภอด่ายซ้าย
จ.เลย

เที่ยวงานบุญใหญ่ สนุสนานไปกับการชม
อิริยาบถแสนซนของเหล่าผีตาโขน ร่วม
ศรัทธากับพิธีแห่พระเวส พิธีกรรมที่สืบ
ทอดมายาวนานของชาวอำเภอด่านซ้าย
จัดเป็นประจำในช่วงเดือนมิถุนายน
ของทุกปี

04

ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด
บริเวณเทศบาลเมือง
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน
เทศกาลออกพรรษาของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน คุณจะได้พบกับกับ
ศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อพระ
พุทธศาสนาของชาวเมือง ตลอดจน
ความน่าตื่นตาตื่นใจของขบวน
แห่จองพาราที่ยิ่งใหญ่และแฝง
ไปด้วยปริศนาธรรม ชมการ
แสดงต่างๆเช่น การฟ้อนกิ่งกะหล่า
(กินรี) ฟ้อนโต (สัตว์ในป่า
หิมพานต์ มีเขาคล้ายกวาง มีจามรี)
ที่เปี่ยมไปด้วยความงดงามทาง
วัฒนธรรมของชาวแม่ฮ่องสอน

ประเพณีวิ่งควาย
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
อ.เมือง จ.ชลบุรี

หนึ่งในประเพณีที่เป็นดั่งสัญลักษณ์
ของจังหวัดชลบุรี จัดในช่วงวันออกพรรษา
เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน
ของคนที่มีต่อควาย นอกจากกิจกรรมการ
วิ่งควายแล้ว ยังมีการประกวดควาย และ
ประดับประดาควายของคุณอย่างที่คุณ
จะไม่สามารถพบได้ที่ใด รวมถึงงาน
มหรสพที่สนุกสนานอีกมากมาย

05

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
บริเวณประตท่าแพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชมความงดงามของประเพณีแห่งความ
ศรัทธาของชาวล้านนา ในวันเพ็ญ (เป็ง)
เดือนสอง (ยี่) ซึ่งตรงกับเดือนสิบสอง
ของไทย ตระการตาไปกับโคมยี่เป็งหลากสีนับร้อย
ณ บริเวณประตูท่าแพ ชื่มชมขบวนแห่
กระทงใหญ่ที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร
สวยงาม และร่วมปล่อลยโคมลอย ซึ่งเชื่อ
ว่าเป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

06

07

ประเพณีรับบัว
บริเวณที่ว่าการอำเภอ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ประเพณีแห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทย
และชาวรามัญ ร่วมนมัสการหลวงพ่อโต
ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบางพลี ด้วยวิธี
การโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแห่หลวง
พ่อโต เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
เพียงหนึ่งเดียวในโลก จัดเป็นประจำทุกปี
ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11

08

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
(ประติมากรรมเทียนนานาชาติ)
บริเวณทุ่งศรีเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ชมวิจิตรบรรจงของขบวนต้นเทียน ทั้งแบบติดพิมพ์ และแบบแกะสลัก
งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด
อุบลราชธานี จัดในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ
และแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของ
ทุกปี

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
บริเวณสนามกีฬากลาง
อ.เมือง จ.สกลนคร

ชื่ยชมขบวนแห่ปราสาทสีทองหลังใหญ่
ที่สร้างด้วยความประณีตและแรงศรัทธา
ของชาวสกลนคร ในความเชื่อที่ว่า เมื่อ
ถึงเวลางานออกพรรษา พระพุทธเจ้าจะ
เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสเพื่อ
โปรดสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์
และยังเป็นการสร้างปราสาทมณเฑียร
ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับอีกด้วย

09

ประเพณีไหลเรือไฟ
บริเวณริมแม่น้ำโขงเทศบาลเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม

ประเพณีสำคัญของชาวนครพนม จัดต่อ
เนื่องกันสี่วันสี่คืน ในช่วงเทศกาล
ออกพรรษา เพื่อเป็นการบูชารอย
พระพุทธบาท การขอคมาพระแม่คงคา
และการบูชาพญานาค เรือแต่ละลำจะ
ถูกตกแต่งให้เป็นรูป และสัญลักษณ์ต่างๆ
มากมาย เกิดเป็นขบวนเรือไฟสายยาว
ท่ามกลางความงามของแสงจันทร์
ในคืนเดือนเพ็ญ

10
กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า