01
100 ที่เที่ยวสุดฮิต
  • กราบบูชาพระธาตุ 12 ราศี
กราบบูชาพระธาตุ 12 ราศี

นอนอาบแสงริมหาด

เที่ยวน้ำตกดังที่แสนชื่นใจ

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

ที่พักสุดเก๋

พระธาตุศรีจอมทอง (ประจำปีชวด)
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประดิษฐานอยู่ในกู่ ภายในวิหารยอดดอย
จอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรมหาวิหาร ซึ่งเดิมชื่ิอ วัดพระธาตุเจ้า
ศรีจอมทอง เป็นพระบรมธาตุส่วน
พระเศียรเบื้องขวา ในวันขึ้น 15 ค่ำ
เดือน 3 และวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
มีพิธีแห่พระบรมธาตุไปบูชาข้าวที่
อุโบสถ และให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำ

01

พระธาตุลำปางหลวง (ประจำปีฉลู)
อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำปาง
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมีพุทธ
สถานที่น่าสนใจ เช่น วิหารหลวงเป็น
วิหารขนาดใหญ่ เปิดโล่ง มีกู่บรรจุ
พระเจ้าล้านทอง หลังพระวิหารมีเจดีย์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนลาฏ
(หน้าผาก) เื้บื้องขวาและพระศอ (คอ)
นอกจากนี้ยังมีหอพระพุทธที่ภายในมี
ภาพสะท้อนเสมือนจริงของเจดีย์ ซึ่ง
เป็นหลักการเดียวกับการถ่ายภาพ
อยู่ใจกลางของหอด้วย

02

03

พระธาตุช่อแฮ (ประจำปีขาล)
อ.เมือง จ.แพร่

ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ ปูชนีย
สถานอันศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ เป็น
เจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และ
พระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของ
พระพุทธเจ้า มีพระพุทธรูปศักสิทธิ์คู่
วัดชื่อว่า พระเจ้าทันใจ ซึ่งชาวบ้าน
มีความเชื่อกันว่าถ้าได้ไปกราบขอพร
จะได้สิ่งที่ปราถนาทันใจ ทุกปีจะมี
งานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 9-15
ค่ำ เดือน 4

04

พระธาตุแช่แห้ง (ประจำปีเถาะ)
อ.ภูเพียง จ.น่าน

ประดิษฐาน ณวัดพระธาตุแช่แห้ง มี
พระธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานสำคัญ
อายุกว่า 600 ปี ภายในบรรจุพระมหา
ชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ ตามตำนาน
กล่าวว่า พระพุทธเจ้าำได้เสด็จมาประทับ
สรงน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศ
ตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวย
ผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมา
ถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระ
พุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอไปแช่น้ำ
ก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไป
ที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมา
ประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่ง
นี้ว่า "พระธาตุแช่แห้ง"

พระพุทธสิหิงค์ (ปีมะโรง)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธสิหิงค์ ภายในวิหารลายคำ
มีภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อง
สังข์ทอง ฝีมือช่างล้านนา และเรื่อง
สุวรรณชาดก ฝีมือช่างภาคกลาง ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีการ
อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบน
บุษบก แห่แหนรอบเมืองให้ประชาชน
ได้สรงน้ำสักการะ

05

วัดเจ็ดยอด (ประจำปีมะเส็ง)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหาร เดิมชื่อวัดเจดีย์
เจ็ดยอด หรือวัดเจ็ดยอด เป็นวัดที่มี
ประวัติศาสตร์สำคัญ คือเป็นสถานที่
สังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 8 ของ
โลก มีพระเจดีย์เจ็ดยอดที่ถ่ายทอด
แบบจากพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ พุทธคยา
เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่า นอก
จากนี้ยังมี ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็น
ตัวแทนพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่
พุทธคยา ประเทศอินเดีย ให้พุทธ
ศาสนิกชนที่เกิดในปีมะเส็งได้สักการะ
เพื่อเสริมสิริมงคล

06

07

พระธาตุบ้านตาก (ประจำปีมะเมีย)
อ.บ้านตาก จ.ตาก

แทนพระเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า
ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุบ้านตาก เป็น
วัดเก่าแก่ มีปูชนียสถานสำคัญหลายอย่าง
ได้แก่ พระเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระเกศา
ธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระ
นลาฏ(หน้าผาก) มีพระอุโบสถที่สวย
งาม รวมทั้งหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นที่
สักการะบูชาของชาวเมืองตากและ
จังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ภายใน
บริเวณวัดยังมีวิหารไม้เก่าแก่ที่แกะสลัก
อย่างงดงาม นับเป็นวัดหนึ่งที่มีคุณค่า
ทางโบราณคดี

08

พระธาตุดอยสุเทพ (ประจำปีมะแม)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระธาตุที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของ
จังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐาน ณ
พระธาตุดอยสุเทพ องค์พระธาตุเจดีย์
เป็นแบบล้านนา ภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุส่วนพระเศียรของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา จะมีประเพณี
เดินขึ้นดอยนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุ
ดอยสุเทพเพื่อเป็นพุทธบูชา

พระธาตุพนม (ประจำปีวอก)
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหา
วิหาร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง ภายใน
องค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ(อก) ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไวเป็นปูชนียสถาน
ที่สำคัญยิ่งของดินแดนแถบแม่น้ำโขง

09

พระธาตุหริกุญชัย (ประจำปีระกา)
อ.เมือง จ.ลำพูน

ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุหริกุญชัย
วรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานอันสำคัญ
ยิ่งในล้านนามาตั้งแต่โบราณ และเป็น
พระธาตุเจดีย์ที่สำคัญหนึ่งในแปด
พระธาตุเจดีย์ของประเทศไทย ภายใน
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ส่วนพระโมฬี (ท้ายทอย) พระทรวง (อก)
พระองคุลี (นิ้ว) และพระธาตุส่วนย่อย
อีกจำนวนหนึ่ง ในวันเพ็ญเดือน 6 จะ
มีงานนมัสการ และสรงน้ำพระบรม
ธาตุทุกปี

10
11

พระเจดีย์วัดเกตุการาม (ประจำปีจอ)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประดิษฐาน ณ วัดเกตุการาม ซึ่งเป็น
ตัวแทนจากพระธาตุอินทร์แขวน
ประเทศพม่า พระธาตุนี้เสมือนเป็น
การจำลองพระเกศแก้วจุฬามณีบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาไว้บนโลกมนุษย์
โดยไม่ต้องเดินทางไปนมัสการถึง
ประเทศพม่า

12

พระธาตุดอยตุง (ประจำปีกุน)
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของ
เชียงราย ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยตุง
ภายในวัดพระธาตูดอยตุง องค์พระ
บรมธาตุเจดีย์มีอยู่ 2 องค์ อันเป็น
ที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุเจดีย์
ส่วนไหปลาร้า และพระธาตุย่อย
ปัจจุบันได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์
พระบรมธาตุดอยตุงแล้วอย่างสวยงาม

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า