กันเองทราเวล
ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451, 086-329-7251
Mail:Pramote@kanaeng.com    www.kanaeng.com

สองมรดกโลก นครเว้  ฮอยอัน  ทะเลสวยดานัง

        โปรแกรม 4 วัน 3 คืน(ไปรถ กลับรถ)

 

[CODE : VN07 ]
ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศแบบย้อนยุค อดีตราชธานีแห่งเวียตนามและเที่ยวชมเมือง
ที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการสู้รบ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

วันแรก กรุงเทพ - มุกดาหาร
20.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่มุกดาหาร

วันแรก :  กรุงเทพมหานคร  มุกดาหาร  สวรรณเขต  นครเว้

06.00 น.    ถึง อ.เมืองมุกดาหาร อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว                                                                       
07.00 น.    รับประทานอาหาร (1)
08.00 น.    ผ่านจุดผ่านแดนไทย ด่านมุกดาหาร ข้ามแม่น้ำโขงที่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าฝั่ง
                 ลาว ด่านสะหวันเขต  แล้วมุ่งสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม
12.00 น.    รับประทานอาหารที่บริเวณชายแดนลาว ด่านแดนสวรรค์ (2)                                                   
13.00 น.    ผ่านพิธีการเดินทางออกจากลาวเข้าสู่เวียตนามที่ ด่านพรมแดนลาวบาว เข้าที่พักนครเว้
18.00 น.    รับประทานอาหาร(3)
19.00 น.    ลงนั่ง เรือมังกร แม่น้ำหอมหรือซงเฮืองดูทัศนียภาพริมฝั่งยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า
                 พร้อมชมการแสดงดนตรี กาเหว บนเรือ ก่อนเข้าที่พัก

วันที่สอง :    นครเว้  ดานัง

06.30 น.  รับประทานอาหารที่โรงแรม(4)
08.30 น.  เข้าชม วัดเทียมหมุ เจดีย์ 7 ชั้นสูงเด่น แสดงชาติภพของพระพุทธเจ้า ความเชื่ออาถรรพ์ครองคู่                           
09.30 น.  ขึ้นรถเข้าเยี่ยมชมพระราชวัง ดายโน้ย หลังสิ้นสุดราชวงศ์เหงียน มองเห็น ป้อมฝูชน สูงเด่น 
               ผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ นครต้องห้าม พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์
11.00 น.  เข้าชมสุสาน พระเจ้าไคดินห์ ที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ พระราชวังเทียนดิงห์ สวยงามมาก
12.00 น.  รับประทานอาหาร(5)
13.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าทางทะเลที่สำคัญ จอดแวะชม หาดลังโก หาด ทรายขาวสวยงามมาก
               นกน้ำมากมายหลายชนิดบินอยู่ทั่วบริเวณ เก็บภาพประทับใจ แล้วเดินทางขึ้นภูเขา ฮายเวิ่น มองเห็น
               ก้อนเมฆอยู่ใต้ทะเล อ่าวดานังสวยงามมาก
15.00 น.  ถึงหมู่บ้าน นอนเนื๊อก แกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลกเลือกดูเลือกซื้อตามอัธยาสัย
18.00 น.  ลง เรือมังกร ล่องแม่น้ำฮานจนถึงปากอ่าวดานัง ทัศนียภาพริมฝั่งสวยงาม รับประทาน อาหาร(6)
               พร้อมร่วมร้องเพลงกับวงดนตรี  ก่อนเข้าที่พัก โรงแรมนครดานัง

วันที่สาม :  ดานัง  ฮอยอัน  นครเว้  ดงฮา

07.00 น.    รับประทานอาหาร(7)
08.00 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกแห่งที่สามของเวียดนาม เมืองการค้าที่เคย
                 รุ่งเรืองในฐานะเป็นทางผ่านไปมาระหว่างจีน อินเดีย และอาหรับใน สมัยจามปา
09.00 น.    ถึง เมืองฮอยอัน ตรงไปแม่น้ำทูบอนเดินชมสะพานญี่ปุ่นชื่อ เกาไลเวียน แล้วเดินชมย่าน
                 บ้านเรือนเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลักหลังคาทรง
                 กระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ย่านชาวจีนจากฟุเกี๋ยน ร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
11.30 น.    รับประทานอาหารที่ เมืองฮอยอัน ริมแม่น้ำทูบอน(8)
13.30 น.    ลอดอุมงค์ภูเขาฮายเวิ่น ความยาว 6.3 กิโลเมตร ถึง นครเว้ แวะตลาด ดองบา ตลาดขายส่ง           
17.00 น.    ถึงเมืองดงฮา  เข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว          
18.00 น.    รับประทานอาหาร(9)  หรือเดินย่ำราตรีที่ เมืองดงฮา (ตามสมัตรใจ)

วันที่สี่ :  นครเว้  สวรรณเขต  มุกดาหาร  กรุงเทพมหานคร

06.30 น.  รับประทานอาหาร(10)
07.30 น.  ออกเดินทางเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แล้วเดินทางเข้าสู่ แขวงสวรรณเขต ประเทศลาว
12.30 น.  รับประทานอาหาร เมืองคันทะบุรี แขวงสวรรณเขต(11)
14.00 น.  ข้ามแม่น้ำโขงสู่ อ.เมืองมุกดาหาร
17.00 น.  รับประทานอาหาร(12)ที่ ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง อ.เมืองมุกดาหาร เลือกชมและซื้อ
               สินค้าที่ ตลาดอินโดจีน  ของฝากก่อนกลับก่อนกลับ กรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ

 

• อัตราค่าบริการ

 

ท่านละ 8,9 00 บาท (จำนวน 8 ท่าน) รับ-ส่ง กรุงเทพฯ
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.-บาท

• อัตรานี้รวม

 

1.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
2.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7.มัคคุเทศก์เวียดนาม (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)

• อัตรานี้ไม่รวม

 

1.  ค่าภาษี (VAT)  และหัก ณ.ที่จ่าย 3 %                        
2.  ค่าทำหนังสือเดินทาง (passport)
3.  ค่าใช้จ่ายนอกจากที่ระบุในรายการ 
4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• สิ่งที่ควรเตรียมไป
สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรครวมทั้งคนรู้ใจ
• หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

• การจองทัวร์

 

โอนเงินมัดจำคนละ 1,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5

ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน

มื่อโอนเงินแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้
โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
เลขประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
วันเกิด
สถานที่เกิด
วันที่ออก
วันที่หมดอายุ
               
• เอกสารที่ใช้
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) นำมาวันเดินทาง
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับ ตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

 

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.โปรแกรมทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่องบ้างครับ
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกปลาและผักเยอะหน่อยครับ

5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม
หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์และเงินดอง ส่วนตามในตลาดของฝาก ใช้เงินไทยได้ครับ (แม่ค้าเวียดนามชอบครับ)

6.ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวครับ
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 50 - 70 % นะครับ
9.อุณหภูมิ คล้ายกับเมืองไทยครับ
10.ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
11.ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
12.สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด็อง มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 500 ด็อง (ไปแลกที่ด่านเวียดนามได้เลยครับ)
การใช้จ่ายในเวียดนาม สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินดอง และ เงินดอลล่าร

12. เครื่องคิดเลขควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า

 

กันเองทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ1,500 บาท ครับสนใจโทรจองได้ที่ 0899212451 รับ จัดทัวร์หมู่คณะ


 

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า