กันเองทราทัวร์
ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า
Tel/Fax 02-815-5820 , 0899-212-451, 086-329-7251
Mail:Pramote2008@hotmail.com.com    www.kanaeng.com

น้ำตกหลี่ผี คอนพระเพ็ง เมืองจำปาสัก
ตาดเยือง ตาดฟาน อุทยานบาเจียง 3 วัน 2 คืน

[CODE : L06 ]

วันแรก กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

20.00 น.
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่อุบลฯ (ไม่มีการเปลี่ยนรถ)
วันที่ หนึ่ง อุทยานบาเจียง  ปราสาทวัดพู
08.30 น.
รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเขื่อนสิรินธร (1)ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย – ลาว
ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ถึง อุทยานบาเจียง
เดินชมบรรยากาศหลากหลาย ความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้าย
ฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง  ที่จัดสร้างแสดงไว้
12.00 น.
รับประทานอาหารที่ น้ำตกผาส้วม(2) ข้ามแพขนานยนต์สู่ เมืองจำปาสัก  นครอันเก่าแก่มีประวัติการก่อตั้งนับพันเป็น
บรรยากาศย้อนยุค กว่า 30 ปี มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ก่อนเข้าชมความงาม ของ ปราสาทหินวัดพู หรือ ภัทเรศวร
ตั้งอยู่บน ภูเขาลิงคบรรพต  ที่มียอด 9 ยอด ยอดสูงสุดเป็นแท่งหินศิวลึงค์ธรรมชาติ ปราสาทหิน วัดพู เป็นปราสาท
ขอมแห่งแรก ยุคอาณาจักรเจนละ  ที่ตั้งของเมือง เศรษฐปุระ
18.00 น.
รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร  เมืองปากเซ (3) เข้าที่พัก โรงแรม เมืองปากเซ  หรือท่องราตรี(ตามสมัครใจ)
วันที่สอง น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(4)
11.00 น.
นั่งเรือล่องโขง  ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร  มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่ นับหมื่นเกาะ
ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจขึ้นรถลากแล้วเดินเท้า เพื่อชม น้ำตกหลี่ผี น้ำตกลือชื่อ กระ ฉ่อนโลก แหล่งตำนานอันน่ากลัว
12.00 น.
รับประทานอาหารที่ ริมมหานทีสีทันดร(5)
14.00 น.
ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง
กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ชม ต้นไม้มณีโคตร 
ต้นไม้เมืองแมนแดนสวรรค์ เชื่อว่ามีต้นเดียวในโลก ตั้งเด่นตระหง่านบนหน้า ผากลางน้ำตกที่เชี่ยวกราก
18.30 น.
รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร (6) เมืองปากเซ และเข้าที่พัก 
วันที่สาม เมืองปากซอง น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน
06.30 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(7)
07.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองปากซอง เมืองพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของลาว อากาศหนาวเย็นนั่งรถ ตระเวนเที่ยวชมเมือง แวะตลาด
09.00 น.
ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ความสูงกว่า 120 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี นาม
น้ำตกตาดฟาน  แวะชิมชา สดๆจากไร่ พร้อมดูไร่ชา ไร่กาแฟ และซื้อผลไม้ริมถนน
12.00 น.
รับประทานอาหารที่ร้าน เรือนแพ(8) ปากแม่น้ำเซโดน พร้อมชมแม่น้ำสองสี
15.00 น.
เลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และของฝากที่ตลาดช่องเม็ก
16.30 น.
ออกเดินทางไป เมืองอุบลราชธานี ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ
18.00 น.
แวะรับประทานอาหารเย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
04.00 น.
ส่งคณะ กลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ
วันที่สี่ อุบลฯ-กรุงเทพ
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราบริการ

 

ท่านละ 5,500 บาท /ท่าน 2 ดาว
ท่านละ6,500 บาท/ท่าน 3 ดาว

อัตรานี้รวม

 

ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP ตลอด
การเดินทางค่าที่พัก 2 คืน สายลมเย็น จำปา ผาส้วม อุไลวรรณ์  โรงแรมจำปาสักพาเลซ จำค่าอาหาร (8มื้อ) น้ำดื่ม
และอาหารว่างระหว่างเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องบินและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การจองทัวร์

 

โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมา
ที่ 02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

ชื่อ-นามสกุล เลขประชาชน โทรศัพท์
     

เพื่อใช้ในการทำประกัน แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้
เอกสารที่ใช้      ในวันเดินทาง บัตน์ประชาชน

• เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวใต้
1.โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาวใต้ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเที่ยวลาวใต้ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม รับประกันความปลอดภัยครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวและไม่ร้อนครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางรถบัส 2 ชั้นจากเมืองไทยวิ่งเข้าไปได้สบายมาก
6.ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว โรงแรมที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบไทยปนลาว โดยจะเน้นจำพวกปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยครับ ทุกที่รับหมด....
10.อุณหภูมิ อากาศคล้ายกับภาคอีสานของไทย
11.ภาษา ไทยและภาษาลาว คุยกันได้สบายมาก
12.ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
13.ระบบเงินตรา สกุลเงินของลาวคือ กีบ มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 240 - 280 กีบ
(ไปแลกที่ลาวได้เลยครับ) การใช้จ่ายในประเทศลาว สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินกีบได้ทุกที่ครับ

• ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
• น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 100 เมตร
จะสวยงามที่สุดในเดือนพฤศจิกายน - มิถุนายนเพราะแม่น้ำโขงจะใสและเห็นแก่งหินชัดเจน
• แก่งหลี่ผี เป็นแก่งกลางแม่น้ำโขงต้องนั่งเรือลัดเลาะแม่น้ำโขงซึ่งกว้างนับสิบกม. จากนั้นนั่งรถต่อไปอีก 7 กม.
ก็จะพบแก่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า ช่องโสมพะมิดหรือมหานทีสี่พันดอน ก็นับว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งครับ
ช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระมหากษัตรย์ ในปัจจุบันตัวปราสาทได้
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงมีร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคขอมโบราณก่อนสมัยนครวัดให้ดูอยู่ครับ
• น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน สวยงามแบบคลาสสิค ไม่สามารถไปเล่นน้ำได้ครับ
• น้ำตกตาดเยือง เป็นสายน้ำเส้นเดียวกับน้ำตกตาดฟาน แต่อยู่ทางตอนบน ห่างจากน้ำตกตาดฟานประมาณ 4 กม.
และเป็นเส้นทางลูกรังอัดแน่นเข้าไปที่น้ำตกอีก 800 เมตร จัดได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยอีกที่หนึ่ง
• น้ำตกตาดผาส้วม หมายถึงน้ำตกที่มีหน้าผาสวยงาม คำว่า "ส้วม" หมายถึงห้องหอหรือห้องรโหฐาน
ที่สวยงามช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ

กันเองทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ1,500 บาท ครับสนใจโทรจองได้ที่
0899212451 รับ จัดทัวร์หมู่คณะ

 

กันเองทราเวล 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า