กันเองทราทัวร์
ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า
Tel/Fax 02-815-5820 , 0899-212-451, 086-329-7251
Mail:Pramote2008@hotmail.com.com    www.kanaeng.com

เวียงจันทน์  วังเวียง   
 มรดกโลกหลวงพระบาง  4 วัน 3 คืน ในลาว

[CODE : L14 ]

วันแรก กรุงเทพ - หนองคาย
20.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่หนองคาย (ไม่มีการเปลี่ยนรถ)


วันที่สอง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถ้ำจัง ล่องเรือลำน้ำซอง

06.00 น. ถึงหนองคายทำธุระส่วนตัวพร้อมบริการอาหารเช้าที่ร้านทานตะวัน ร้านนี้ไข่กะทะที่ทำออกมารับประทาน  กับข้าวต้มอร่อย
              เด็ด กาแฟ ชา โอวัลติน (มื้อที่1) จากนั้นเข้านมัสการหลวงพ่อ พระใส พระคู่บ้านคู่ เมืองหนองคาย  
07.30 น. เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดย ทีมงานกันเอง ทราเวล
               อำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและ
               ลาวมายาวนาน 
08.30 น.  เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานกันเอง ทราเวล ดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เรียบร้อย
               แล้ว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว
09.30 น.  ชมอนุสาวรีย์ ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียง จันทน์
               ชมศิลปะแบบล้าน ช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย จากนั้น ชม ประตูชัย
               ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว มีเวลาพาท่านแวะที่ตลาดเช้า นำท่านไป ขอพร วัดศรีเมือง
               ชม หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ครั้งที่ อัญเชิญมา จากเมืองนพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่
               ปัจจุบันเป็นที่รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำ ชมวัดศรีษะเกต พระอารามเดียวที่เลือจากการทำลายจาก  เจ้าพระยา
               สุภาวดี ของไทย
12.00 น.  รับประทานแบบบุบเฟ่ที่ร้าน กุ้งเผ่าดอนจัน   มีอาหารหลายชนิดให้เหลืกตามชอบใจ (มื้อที่ 2)  
               เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองวังเวียง เมืองรีสอร์ท เมืองที่สงบ กับสายหมอกยาม เช้าที่สวย
16.00 น. เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะ เห็นตัวเมือง ของวังเวียงและ ลำน้ำซอง
               เป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง นำทุกท่าน ล่องเรือ ชมความงาม ของลำน้ำชองมีกิจกรรม
               ทางน้ำหลายชนิดชึ่งชาวต่างชาติชอบมาก เป็นแม่น้ำที่มีความ สวยงามตลอดสอง ข้างทางที่ สวยงามเปรียบได้กับ
               กุ้นหลินของประเทศจีน เมืองวังเวียง เมืองที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขา หินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน  แมกไม้นาๆ
               พันธุ์ แม่น้ำซอง
17.30 น.  เดินเล่นถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ บริการอาหารเย็น ที่ทวีสุก(มื้อที่3) เข้าที่พักภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า


วันที่สาม หลวงพระบาง เมืองภูคูน น้ำตกตาดกวางซี ถนนคนเดิน พระธาตุภูษี

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4)
07.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบาง  เป็นเมืองมรดก โลกทาง
              วัฒนธรรม ระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกัน คือลาวเทิง ลาวที่อยู่บนที่สูง การใช้ชีวิต
              ความเป็นอยู่และ ธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและลาวที่อาศัยบนเขาสูง กับอากาศเย็นสบาย
              แวะชมสินค้าที่ชาวเขาปลูกเช่น ผักแม้ว ผลไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะบริเวณภูคูนจะมีหมอกสวยงาม
              เส้นทางตลอดการเดินทางถึงหลวงพระบางไม่ลำบากเนื่องจากทีมงานได้ทำโปรแกรมแวะในจุด ต่างๆดังนี้ ภูคูน กิ่วกระจำ
              กาสีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างๆกันเพื่อชมความ เป็นอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อผ่อนคลายและทำธุระส่วนตัว ดังนั้นสบายใจ
              ได้นอกจากนั้นช่วงการเดินทางเข้าหลวงพระบางยังได้เห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบกับเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆ
              สวยงาม ลาววันนี้ยังสามารถรักษา  ธรรมชาติไว้ได้อย่างดี สวยงามสร้างความ ประทับใจแก่ผู้มาเยือน
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่กิ่วกระจำ เมืองเล็กๆแต่สวยงาม (มื้อที่5)
15.30 น. เดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถ ถ่ายภาพจาก
              ด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง
17.00 น. จากนั้นเดินทางขึ้นภูษีซึ่งสามารถ ชม เมืองหลวงพระบาง ได้รอบๆเมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุด  นมัสการ พระธาตุ ถ่ายรูปแบบ
              จุใจ... จากนั้น 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารคำมุก (มื้อที่6)อาหารอร่อย ชิม เอาะหลาม อาหารขึ้นชื่อของ  หลวงพระบาง และ
              อาหารไทยรสเด็ด
20.00 น. ทีมงานกันเอง ทราเวล นำชมถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคา ถูก ของแท้ แน่นอนผ้าที่ใช้กี่
              กระตุกที่หายาก ทอมือ ผ้าของหลวงพระเนื้อดี เลือกชมตาม  อัธยาศัย 
21.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ในหลวงพระบาง สันติสุก,เมืองสัว ,โรงแรมสายสัมพันธ์  ,มณีพรวิลล่า , หรือเทียบเท่า หรือเที่ยวชม
              การเต้นที่สุภาพของคนหลวงพระบางสามารถชมได้ที่ เธคเมืองสัว หรือสไตล์วัยรุ่นหลวง  พระบางที่ร้านดาวฟ้าบันเทิง
              ตามอัธยาศัย


วันที่สี่ ตักบาตร ตลาดเช้า วัดแสนสุขาราม พระธาตุหมากโม วัดวิชุน พระราชวัง บ้านผานม วัดเชียงทอง บ้านซ่างไห

06.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวาลไปทั่วเมืองสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วมทำบุญ  ตักบาตรข้าว
              เหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณ กลางเมือง
06.45 น.จากนั้นนำเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า ชิมข้าวจี่  
              กาแฟลาวที่ร้านกาแฟ ประชานิยม ซึ่งร้านนี้เป็นร้าน ธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือ
              โอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่ อร่อย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)
08.30 น.นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของ วัดใหม่ สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่ จะอัญเชิญ พระบาง
              พระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างที่สวยงาม
09.00 น. นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน ชาวลาว และ เข้าชมพระราชวัง
              หลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดง ห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละ
              ส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
10.30 น. เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่ง เป็น พระพุทธรูปยืนที่ชาว 
              หลวงพระบางให้ความศรัทธา
11.00 น. นมัสการ พระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ
12.00 น. รับประทานเฟ่อ เป็นอาหารประจำชาติลาว (มื้อที่8)
14.30 น. ชมกรรมวิธีการต้มเหล้า ที่หมู่บ้านช่างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณ  และ  ปัจจุบันเป็นแหล่งต้ม
               เหล้าชั้นดี ของหลวงพระบาง
15.00 น.  ชมวัดโพนเผ่า เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อีกที่หนึ่ง
15.30 น. ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของ ลาวในการ ทอผ้าเนื้อดี
17.00 น. นำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชม และ นมัสการพระ
              ประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคล
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านดารา อาหารอร่อย (มื้อที่9) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า บ้านกิ่วกะจำ เมืองภูคูน วังเวียง หนองคาย

06.00 น. ออกเดินทางจากหลวงพระบางมุ่งหน้าเข้าบ้านกิ่วกะจำพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10)ระหว่างการเดินทางจะพบ
              ทิวทัศน์ที่สวย บางช่วงอาจพบทะเลหมอกที่สวยงาม 
10.00 น. แวะเมืองภูคูน สูดอากาศยามเช้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวลาว
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ โรงแรมภูอ่างคำ เมืองวังเวียง (มื้อที่11)
16.30 น. ช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านไทย-ลาว
17.00 น. เดินทางกลับฝั่งไทย


วันที่หก หนองคาย-กรุงเทพ

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราบริการ    

ท่านละ 7,900 บาท /ท่าน 2 ดาว
ท่านละ8,500 บาท/ท่าน 3 ดาว

อัตรานี้รวม    

ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP ตลอด
การเดินทางค่าที่พัก 3 คืน ภูอ่างคำ , เมืองสัว ,สันติสุก, มณีพรวิลล่า , ค่าอาหาร (11มื้อ) น้ำดื่ม
และอาหารว่างระหว่างเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องบินและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การจองทัวร์    

โอนเงินมัดจำคนละ 1,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมา
ที่ 02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname เลขประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเกิด สถานที่เกิด วันที่ออก วันที่หมดอายุ
               

เพื่อใช้ในการทำประกัน แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

เอกสารที่ใช้     

ในวันเดินทาง Passport ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน กันเองทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ
เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ1,500 บาท ครับสนใจโทรจองได้ที่ 0899212451 รับ จัดทัวร์หมู่คณะ

• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและชมวิถีชีวิตย้อนยุคล้านนา
บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนหลวงพระบาง
• วังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ จะมีชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนกัน ส่วนที่พักเมืองวังเวียงจะเล็กๆครับ
• เวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว เที่ยวชมโบราณสถาน วัดวาอารามและรายการช้อปปิ้งครับ

• เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวเหนือ
1.โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือ เดี๋ยวนี้สบายครับ เรื่องภาษาก็พูดภาษาเดียวกัน
2.การท่องเที่ยวลาวเหนือ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเที่ยวลาวเหนือ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและทัวร์ศิลปะวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เขา
6.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว: ใช้เงินบาทไทยได้เลยครับ ทุกที่รับหมด
10.อุณหภูมิ: อากาศคล้ายกับภาคเหนือของไทย
11.ภาษา: ไทยและภาษาลาว คุยกันได้สบายมาก
12.ไฟฟ้า: 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
13.ระบบเงินตรา: สกุลเงินของลาวคือ กีบ มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 250 - 280 กีบ
(ไปแลกที่หลวงพระบางได้เลยครับ) การใช้จ่ายในประเทศลาว สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินกีบได้ทุกที่ครับ

กันเองทราเวล 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า