โปรแกรมทัวร์เพื่อนบ้านฝากขาย โทร 0899-212451

ขอเสนอโปรโมชั่นหลวงพระบาง
 

*เหมาลำสายการบินลาว QV (บินตรงเข้า หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน)
  พักโรงแรมระดับ 3 ดาว (เราเป็นเจ้าเดียวที่มีตั๋วเครื่องบินอยู่ในมือตามวันที่ระบุ)
  เดินทางวันที่ 23-26 มิ.ย. 54 /15-18 ก.ค.54 / 12-15 ส.ค.54
   รับประกันออกเดินทางได้แน่นอน !!!!!
 ราคาท่านละ 18,900.-บาท 
--------------------------------------------------------------------------
*กรุงเทพฯ หลวงพระบาง วัน คืน (บินการบินลาว QV) พักโรงแรม ดาว
  ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (Easy Package รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ที่พักโรงแรม 2 คืน + รถรับ-ส่งสนามบิน)
 ราคาท่านละ  9,900.-บาท  
--------------------------------------------------------------------------
*กรุงเทพฯ หลวงพระบาง วัน คืน (บินการบินลาว QV) พักโรงแรม ดาว
  ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (Full Board รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + โรงแรม 2 คืน + รถนำเที่ยว + อาหารทุกมื้อ +
   ค่าเข้าชม+ไกด์ลาว)
 (เดินทาง 2-3 คนราคาท่านละ  15,900.-บาท    
 (เดินทาง 4-5 คนราคาท่านละ  13,900.-บาท   
 (เดินทาง 6-9 คนราคาท่านละ  12,900.-บาท    
--------------------------------------------------------------------------
*กรุงเทพฯ หลวงพระบาง วัน คืน (บินบางกอกแอร์เวยส์ PG) พักโรงแรม ดาว
  ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (Full Board รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + โรงแรม 2 คืน + รถนำเที่ยว + อาหารทุกมื้อ +
   ค่าเข้าชม+ไกด์ลาว)
 (เดินทาง 2-3 คนราคาท่านละ  19,900.-บาท  
 (เดินทาง 4-5 คนราคาท่านละ  17,900.-บาท   
 (เดินทาง 6-9 คนราคาท่านละ  16,900.-บาท    

*กรุงเทพฯ หลวงพระบาง วัน คืน (บินการบินลาว QV) พักโรงแรม ดาว
  ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (Full Board รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + โรงแรม 2 คืน + รถนำเที่ยว + อาหารทุกมื้อ
   ค่าเข้าชม+ไกด์ลาว)
 (เดินทาง 2-3 คนราคาท่านละ  15,900.-บาท    
 (เดินทาง 4-5 คนราคาท่านละ  13,900.-บาท  
 (เดินทาง 6-9 คนราคาท่านละ  12,900.-บาท  
--------------------------------------------------------------------------
*เชียงใหม่ หลวงพระบาง 3 วัน คืน (บินการบินลาว QV) พักโรงแรม 4 ดาว)
  ออกเดินทางทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (Full Board รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + โรงแรม 2 คืน + รถนำเที่ยว +
   อาหารทุกมื้อ +ค่าเข้าชม+ไกด์ลาว)
 (เดินทาง 2-3 คนราคาท่านละ  14,900.-บาท  
 (เดินทาง 4-5 คนราคาท่านละ  12,900.-บาท    
 (เดินทาง 6-9 คนราคาท่านละ  11,900.-บาท